Barion Pixel

Všeobecné smluvní podmínky

 • Všeobecné obchodní podmínky

   

  1.    Předběžná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží a služeb prostřednictvím e-shopu umístěného na webu shop.mindmaze.cz, který provozuje společnost MindMaze s.r.o., registrovaná na Tyršově 1833/9, Praha 2, 12000, Česká republika, DIČ CZ03149650, IČ 03149650, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo 227282.

  MindMaze s.r.o. („Hra“, „naše“, „my“ nebo „nás“) je poskytovatelem únikových her a dalších zábavních služeb a deskových her. Na tomto internetovém obchodu prodáváme dárkové poukázky a související produkty pro tyto služby, jakož i deskové hry od výrobců třetích stran. Obsah únikových her naleznete na našem webu www.mindmaze.cz.

  Tyto obchodní podmínky definují a podrobněji specifikují následující:

  Práva a povinnosti prodávajícího (jak je definováno níže) a kupujícího (jak je definováno níže).

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou individuální spotřebitel, řídí se vztahy, na které se nevztahují tyto obchodní podmínky, zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634 / 1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pokud však smluvní strana není soukromým spotřebitelem, řídí se vztahy, na které se nevztahují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na obchodní subjekt, občanským zákoníkem. Přijetím těchto obchodních podmínek vyjadřuje jednotlivec nebo subjekt svůj souhlas s použitím prostředků vzdálené komunikace.

   

  2.    Definice základních pojmů

  • Prodejce

  MindMaze s.r.o., zapsaná na Tyršově 1833/9, Praha 2, 12000, Česká republika, IČ DPH CZ03149650, identifikační číslo 03149650, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo 227282.

  • Internetový obchod

  Internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetových stránkách shop.mindmaze.cz.

  • Kupní smlouva

  Pro účely těchto obchodních podmínek se kupní smlouvou rozumí buď smlouva o koupi zboží, nebo smlouva o poskytování služeb.

  • Kupující

  Jakýkoli zákazník v e-shopu, který nakupuje zboží a služby prodávajícího.

  • Obchodní podmínky

  Tyto obchodní podmínky, vždy v platné verzi zveřejněné ke dni, kdy je objednávka zadána prostřednictvím e-shopu.

  • Objednat

  Objednávka zadaná kupujícím prostřednictvím webu prodávajícího.

  • Poukaz

  Fyzický dárkový poukaz vytištěný Prodávajícím nebo tisknutelný soubor PDF zaslaný Prodávajícím a vytištěný Kupujícím, který Kupující použije jako vstupní jízdenku na zakoupenou Službu nebo opravňující Kupujícího k vyzvednutí objednaného Zboží.

  • Služby

  Jakékoli služby, sestávající především z únikových her, které jsou nabízeny prostřednictvím e-shopu a které prodávající poskytuje kupujícímu.

  • Spotřebitel

  Spotřebitel je každý jednotlivec, který uzavře smlouvu nebo jinak obchoduje s podnikatelským subjektem mimo rámec podnikatelských činností nebo výkonu své obchodní činnosti.

  • Zboží

  Jakýkoli z hmotných movitých věcí, sestávající především z dárkových poukazů, dárkových krabic a deskových her a dalších předmětů nabízených k prodeji prostřednictvím e-shopu prodávajícího, který prodávající prodává kupujícímu.

   

  3.    Kupní smlouva

  3.1. Kupní smlouva vzniklá v okamžiku, kdy kupující zadá objednávku: Prodávající inzeruje zboží a služby na webových stránkách elektronického obchodu. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy kupující zadá objednávku a tato objednávka je prodávajícím přijata. Prodávající potvrdí přijetí objednávky potvrzením zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího, jak je uvedeno v objednávce. Kupní smlouva může být změněna nebo zrušena pouze na základě vzájemné dohody mezi oběma stranami nebo z právních důvodů.

  3.2. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu má Kupující možnost zkontrolovat a upravit informace, které zadal v Objednávce, včetně možnosti Kupujícího identifikovat a opravit případné chyby vzniklé v době, kdy byly údaje vyplněny. Kupující odešle objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Vytvořit objednávku“.

  3.3. Kupující souhlasí s tím, že v okamžiku uzavření kupní smlouvy bude použita dálková komunikace (například internetové připojení, hovor). Náklady, které vzniknou Kupujícímu za použití jakýchkoli prostředků dálkové komunikace spojených s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na připojení k internetu a náklady na telefonní hovory), nese Kupující.

  3.4. Všechny prezentace zboží a služeb zveřejněné na webových stránkách slouží pouze pro informační účely a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží a služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučují.

  3.5. Závazná povaha obchodních podmínek. Kupující je vázán těmito obchodními podmínkami okamžitě počínaje okamžikem odeslání dokončené objednávky. V okamžiku uzavření kupní smlouvy je kupující vždy (znovu) seznámen s platnou verzí obchodních podmínek a před podáním objednávky musí kupující vyjádřit svůj souhlas s obchodními podmínkami. Potvrzením a odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami.

   

  4.    Práva spojená s vadným výkonem

  4.1. Práva a povinnosti smluvních stran spojené s vadným plněním se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2009 až 21117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době předání bude věc bez vad. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména v době, kdy kupující zboží převezme:

  • Zboží má vlastnosti dohodnuté stranami nebo, pokud nebyla uzavřena žádná zvláštní dohoda, má položka vlastnosti popsané prodávajícím nebo vlastnosti očekávané kupujícím, s přihlédnutím k povaze Zboží a na základě reklamy na zboží.
  • Zboží je vhodné pro účely určené prodávajícím nebo pro účely, ke kterému se konkrétní druh Zboží obecně používá.
  • Zboží je dodáváno v odpovídajícím množství, velikosti a / nebo hmotnosti.
  • Zboží je v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy.

  4.3. Pokud předmět nemá výše uvedené vlastnosti, má kupující právo požádat o dodání nového bezchybného předmětu, za předpokladu, že toto očekávání je přiměřené s ohledem na povahu vady. Je-li však vada spojena pouze s jednou složkou položky, má kupující právo požádat o výměnu pouze této součásti. Pokud to není možné, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud to však s ohledem na povahu vady není přiměřené, zejména pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na odstranění vady bezplatně. Kupující má právo na novou položku nebo na výměnu jedné součásti, a to i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže být věc řádně použita z důvodu opakovaného výskytu vady poté, co již byla dříve opravena nebo pokud existuje více vad. V těchto situacích má kupující rovněž právo odstoupit od kupní smlouvy.

  4.4. Pokud kupující neodstoupí od kupní smlouvy a neuplatní-li právo na dodání nového bezvadného předmětu, na výměnu součásti nebo opravu předmětu, může kupující požadovat přiměřenou slevu. Kupující má také právo na přiměřenou slevu v případě, že prodávající není schopen dodat nový bezvadný předmět, vyměnit součástku nebo opravit předmět, jakož i v případě, že tak učiní neopravit vadu v přiměřené lhůtě nebo pokud by kupující měl v důsledku dohody o opravě značné potíže.

  4.5. Kupující uplatní práva spojená s vadným plněním v provozních prostorách Prodávajícího na Tyršově 1833/9, Praha 2, 12000, Česká republika nebo Balbínova 412/32 Praha 2, 12000, Česká republika. Rozumí se, že právo na uplatnění reklamace je uplatněno okamžitě v okamžiku, kdy Prodávající obdrží Zboží, které je předmětem reklamace od Kupujícího.

  4.6. Uplatní-li kupující práva spojená s vadným plněním, potvrdí prodávající písemně datum, ke kterému je toto právo uplatněno, jakož i provedené opravy a uplynulý čas (prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného v e-shopu). mindmaze.cz nebo zasláno přímo na e-mailovou adresu shop@mindmaze.cz). Reklamace bude vydána a poskytnuta Kupujícímu v okamžiku převzetí zboží ke zpracování reklamace. Pokud je možné podat stížnost na položku přes internet, bude odeslána na e-mail kupujícího.

   

  5.    Zrušení objednávky

  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí nebo zrušení Objednávky nebo její části v následujících situacích:

  Zboží se již nevyrábí ani nedodává;

  Službu nelze poskytnout nebo Zboží nelze doručit z důvodu vyšší moci;

  Zákazník nezaplatil kupní cenu uvedenou v objednávce;

  Dodavatel Prodávajícího podstatně změnil cenu Zboží nebo Služby.

  Pokud již byla zaplacena plná kupní cena nebo její část, bude tato částka vrácena osobě, která ji zaplatila.

   

  6.    Kupní cena a rezervace vlastnických práv

  Aktuální cena zboží a služeb včetně DPH je vždy uvedena na webových stránkách prodávajícího. Cena zboží a služeb uvedená na webových stránkách prodávajícího v den zadání objednávky se vždy použije ke stanovení konečné ceny zboží pro konečného kupujícího. V souladu s ustanovením § 2132 občanského zákoníku nabývá kupující vlastnická práva k dodanému zboží až po úplném zaplacení kupní ceny za zboží.

   

  7.    Platební podmínky

  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží a služeb. Cena platná v době, kdy je objednávka zadána (tj. Aktuální cena uvedená v té době na webových stránkách prodávajícího), zůstává v platnosti až do uzavření kupní smlouvy. Kupující (konečný kupující) je povinen zaplatit kupní cenu za zboží nejpozději do dne převzetí zboží.

   

  8.    Platební metody

  Možnosti způsobu platby jsou následující:

  Platby v hotovosti jsou přijímány pouze v provozovnách prodávajícího na adrese Tyršova 1833/9, Praha 2, 12000, Česká republika nebo Balbínova 412/32 Praha 2, 12000, Česká republika;

  Online platba kartou prostřednictvím služeb třetích stran poskytovaných online platební bránou Barion.

  Možnost platby na dobírku poskytovaná zásilkovou společností zásilkovna nebo Českou poštou.

   

  9.    Podmínky doručení

  9.1. Časový rámec dodání

  Poukazy a zboží budou doručeny podle dostupnosti produktu a provozních schopností prodávajícího v nejkratším možném časovém rámci, obvykle do 10 (deseti) pracovních dnů.

  9.2. Místo dodání

  Místo dodání je uvedeno v objednávce zadané kupujícím. Dodávka bude považována za dokončenou v okamžiku dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce. Prodávající zajistí doručení na zadanou adresu. Daňový doklad (faktura) je zaslán na e-mail uvedený v objednávce.

  9.3. Přeprava zboží

  Prodávající zajistí přepravu zboží. Náklady na balení a přepravu v plné výši nese kupující. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně DPH.

  9.4. Způsoby dopravy:

  Způsob doručení si může kupující vybrat během procesu nákupu. Nabízenými dodavateli jsou Česká pošta a Zásilkovna. (Dodací lhůty se liší podle země určení).

   

  10. Odstoupení od kupní smlouvy

  10.1. Zrušení objednávky

  Kupující a konečný kupující mají právo zrušit objednávku kdykoli před odesláním zboží nebo odesláním voucheru bez jakýchkoli sankcí ze strany prodávajícího. Díky automatizovanému systému Prodávajícího není možné upravovat žádné objednávky, které byly dokončeny a odeslány.

  10.2. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím vzdálené komunikace

  10.2.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku může spotřebitel bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží nebo voucheru a nebudou uplatněny žádné sankce. V takových situacích bude spotřebitel kontaktovat prodávajícího písemně v místě podnikání prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu shop@mindmaze.cz, kde spotřebitel uvede, že odstoupí od kupní smlouvy, čísla objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu, na který má být vrácena náhrada.

  10.2.2. Pro účely odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel rovněž použít vzorový formulář poskytnutý prodávajícím v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. F) občanského zákoníku, s nímž je spotřebitel seznámen před dokončením objednávky. Spotřebitel by měl zaslat vyplněný vzorový formulář na obchodní adresu prodávajícího (Tyršova 1833/9, Praha 2, 12000, Česká republika) nebo na e-mail prodávajícího, jak je uvedeno v bodě 10.2.1.

  10.2.3. Ustanovení § 1829 odst. 2 občanského zákoníku však nelze považovat za možnost bezplatného zapůjčení zboží. Pokud kupující uplatní své právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží nebo voucheru, musí kupující vrátit dodavateli vše, co získal na základě kupní smlouvy. Kupující se zavazuje zaslat Zboží na adresu Prodávajícího. Zboží, které kupující zasílá zpět na adresu prodávajícího na základě odstoupení od kupní smlouvy, nesmí vykazovat známky užívání, musí být nepoškozené a úplné (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, pokynů atd.), a musí být přiložen původní nákupní doklad.

  10.2.4. V případě, že k odstoupení od kupní smlouvy dojde v souladu s bodem 10.2. obchodních podmínek je celá kupní smlouva od počátku zrušena. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. G) občanského zákoníku, i když zboží nelze vrátit běžnou poštou kvůli své povaze.

  10.2.5. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy podle předchozích odstavců, prodávající vrátí peníze přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy (s výjimkou jakékoli dodatečné částky spojené s dodáním Zboží nebo Voucheru, které vyplývají ze skutečnosti, že kupující vybral pro Zboží nebo Voucher možnost dodání, která se liší od nejlevnějšího standardního způsobu dodání nabízeného Prodávajícím v souladu s § 1832 odst. 2 občanského zákoníku). Peníze budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající obdržel od kupujícího, pokud kupující nestanoví jinak. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1832 odst. 4 občanského zákoníku, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující vrátí zboží prodávajícímu nebo prokazatelně prokazuje, že Zboží bylo zasláno Prodávajícímu.

  10.2.6. V případě, že oznámení o odstoupení od kupní smlouvy nebude prodávajícímu zasláno do čtrnácti (14) dnů po převzetí zboží nebo voucheru v souladu s ustanovením § 1818 občanského zákoníku, je odstoupení od kupní smlouvy neplatné.

  10.2.7. V případě, že je Zboží vráceno Prodávajícímu v poškozeném nebo neúplném stavu nebo je jeho hodnota snížena jakýmkoli jiným způsobem, a to i v důsledku běžného použití, má Prodávající právo požadovat od kupujícího náhradu za sníženou hodnotu vráceného zboží v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku. To nijak neovlivňuje právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy bez jakýchkoli sankcí. Poškození původního obalu v důsledku rozbalení zboží nelze považovat za snížení hodnoty Zboží.

  10.2.8. Kupjící nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím na dálku, v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku, zejména pokud:

  (a) Služba, která byla předmětem smlouvy, byla splněna s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (§ 1837 občanského zákoníku),

  (b) Zboží bylo dodáno v zapečetěném obalu, který kupující z obalu odstranil a z hygienických důvodů jej nelze vrátit (§ 1837 písm. g) občanského zákoníku),

  1. c) Služba je poskytována Prodávajícímu zejména ve stanovené lhůtě v případě procházek s průvodcem (§ 1837 písm. j) občanského zákoníku).

  10.3. V souladu s ustanoveními § 1837 obchodního zákoníku nemá spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy, mimo jiné v následujících situacích:

  • Služba, která je předmětem smlouvy, byla poskytnuta s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím přípustné lhůty pro odstoupení; nebo
  • Zboží bylo dodáno v zapečetěných obalech, z nichž spotřebitel zboží odebral a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

   

  11. Záruka

  Záruka se nevztahuje na vouchery, zboží nebo služby prodávané prostřednictvím e-shopu.

   

  12. Reklamační řád

  12.1. V zájmu urychlení reklamačního řízení by měl kupující kontaktovat prodávajícího předem zasláním e-mailu na adresu shop@mindmaze.cz. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, bude reklamace včetně vad vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne podání reklamace.

  12.1.1. Kupující zašle Zboží, které je předmětem reklamace, do servisního místa Prodávajícího na následující adrese: Tyršova 1833/9, Praha 2, 12000, Česká republika.

  12.1.2. Poté, co Prodávající obdrží Zboží, které je předmětem reklamace, zašle Prodávající Kupujícímu okamžitě oficiální formulář reklamace na jeho e-mail, jak je uvedeno v Objednávce nebo poskytnuté Kupujícím v okamžiku podání reklamace.

  12.1.3. V případě potvrzené reklamace, v situaci, kdy není možné vyměnit Zboží nebo odstranit vadu, budou peněžní prostředky zaplacené za Zboží, včetně výše nákladů na dopravu a balení, připsány na účet Kupujícího (s výjimkou jakýchkoli dodatečných částek spojených s dodáním Zboží, které vyplývají ze skutečnosti, že spotřebitel vybral pro Zboží jinou možnost dodání, která se liší od nejlevnějšího standardního způsobu dodání nabízeného Prodávajícím v souladu s ustanovením § 1832 odst. 2 občanský zákoník).

  12.1.4. Lhůta pro vyřízení reklamace bude přerušena v případě, že Prodávající neobdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (konkrétně jakoukoli část Zboží, další dokumentaci). Prodávající je povinen požádat prodávajícího o poskytnutí dalších materiálů v co nejkratší lhůtě po podání reklamace kupujícím. Časový rámec zpracování je přerušen počínaje okamžikem podání tohoto požadavku až do doby, kdy Kupující doručí požadované materiály.

  12.1.5. Prodávající oznámí kupujícímu, že reklamace byla vyřízena zasláním e-mailu na adresu uvedenou v zadané objednávce nebo poskytnutá kupujícím v okamžiku podání reklamace.

  12.2. V případě, že v okamžiku převzetí zboží kupujícím není zboží v souladu s tím, co je uvedeno v kupní smlouvě, má kupující právo požádat prodávajícího, aby uvedl předmět do stavu, který je v souladu s kupní smlouva zdarma a bez zbytečného odkladu, podle požadavků kupujícího, buď výměnou věci, nebo opravou položky. Pokud to není možné, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu nebo odstoupit od kupní smlouvy. To neplatí, pokud kupující věděl o vadě před převzetím věci nebo pokud kupující vadu způsobil.

   

  13. Ochrana osobních údajů

  13.1. Osobní údaje kupujícího (fyzické osoby) a fyzických osob zastupujících kupujícího (právnické osoby) jsou uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

  13.2. V okamžiku, kdy osoby uvedené v předchozím odstavci uzavřou kupní smlouvu, souhlasí s tím, že jejich osobní údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány v databázi prodávajícího. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

  13.3. Osobní údaje budou ukládány a shromažďovány výhradně pro účely uzavření kupní smlouvy, dodání zboží a / nebo služeb v souladu s kupní smlouvou, zpracování reklamací a případných souvisejících úkolů a pro účely archivace prodávajícího. pro udržování informací o dokončených prodejích. Data mohou být také použita za účelem poskytnutí možných slev a dalších výhod zákazníkům Prodávajícího.

  13.4. Osobní údaje zákazníka jsou plně chráněny proti zneužití. Prodávající neposkytne osobní údaje svých zákazníků žádné třetí straně. Prodávající může poskytnout pouze osobní údaje, které jsou potřebné pro dodání zboží přepravci.

  13.5. Jakmile je kupní smlouva uzavřena, je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná pouze prodávajícímu a kupujícímu na vyžádání.

   

  14. Zasílání komerčních zpráv a ukládání cookies

  14.1. Kupující souhlasí s tím, že informace týkající se kupónů, zboží, služeb a podnikání prodávajícího, jakož i komerční zprávy prodávajícího mohou být zaslány na jeho e-mail.

  14.2. Kupující souhlasí s tím, že cookies mohou být uloženy na jejich počítači. Je-li možné provést nákup prostřednictvím webové stránky a pokud je prodávající schopen plnit své závazky vyplývající z kupní smlouvy bez uložení cookies na počítači kupujícího nebo jiném srovnatelném vybavení, má kupující právo odvolat souhlas udělený na základě předchozího prohlášení kdykoli.

   

  15. Závěrečná ustanovení

  Veškeré smluvní vztahy uzavřené prodávajícím jako první a kupujícím jako druhou stranou se řídí právním řádem České republiky, těmito obchodními podmínkami a dalšími příslušnými předpisy prodávajícího, s nimiž má příslušná osoba vyjádřili svůj souhlas. V případě, že se některé z ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným nebo nevymahatelným, nemá to žádný vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obsažených v těchto obchodních podmínkách.

  Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu kopírovat a archivovat je. Ihned v okamžiku uzavření kupní smlouvy kupující přijímá všechna ustanovení obchodních podmínek, která jsou platná v den odeslání objednávky, včetně ceny za objednané zboží (zboží) a / nebo služby jak je uvedeno v potvrzené objednávce, pokud nebylo prokázáno jinak.

   

  Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 27. listopadu 2019.

Product added!
The product is already in the wishlist!